Szanowni Państwo

Prezentujemy Państwu planowany do realizacji projekt przebudowy Alei Najświętszej Maryi Panny
w CzÄ™stochowie. Projekt pod nazwÄ… „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizacjÄ™ Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny w CzÄ™stochowie” jest projektem kluczowym a w swych zaÅ‚ożeniach przyjmuje za cel przeksztaÅ‚cenie przestrzeni publicznej w centrum miasta w teren reprezentacyjny, posiadajÄ…cy wysokiej jakoÅ›ci rozwiÄ…zania urbanistyczno – architektoniczne.


           Na urzeczywistnienie tego planu, CzÄ™stochowa otrzymaÅ‚a promesÄ™  dofinansowania inwestycji ze Å›rodków Unii Europejskiej w wysokoÅ›ci 10 mln Euro. Projekt wpisuje siÄ™ w ramy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ÅšlÄ…skiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI. – Zrównoważony rozwój miast, DziaÅ‚anie 6.1 – Wzmocnienie regionalnych oÅ›rodków wzrostu. Projekt bÄ™dzie realizowany przez Miejski ZarzÄ…d Dróg.


            Rozwój oÅ›rodków miejskich i zmiana postrzegania ich funkcji jest bardzo ważna. Aglomeracje miejskie sÄ… oÅ›rodkami gospodarczego wzrostu i innowacji, oddziaÅ‚ujÄ… na otoczenie i warunkujÄ… możliwoÅ›ci rozwojowe caÅ‚ego regionu. Również by nasze miasto - CzÄ™stochowa mogÅ‚o siÄ™ rozwijać i wpÅ‚ywać pozytywnie na region, musi uzyskać silnÄ… pozycjÄ™ konkurencyjnÄ… wzglÄ™dem innych oÅ›rodków. TakÄ… konkurencyjność można osiÄ…gnąć nie tylko poprzez stwarzanie korzystnych warunków i wzmacnianie m.in. innowacyjnego rozwoju gospodarczego, zaplecza akademickiego i kulturalnego czy też dostÄ™pnoÅ›ci komunikacyjnej, ale przede wszystkim przez przeksztaÅ‚cenie centrum miasta w przestrzeÅ„ reprezentacyjnÄ… wzbudzajÄ…cÄ… dumÄ™ mieszkaÅ„ców i chÄ™tnie odwiedzanÄ… przez turystów.


            IdÄ…c za przykÅ‚adem wielu miast europejskich, także w CzÄ™stochowie planuje siÄ™ stworzenie piÄ™knego centrum miasta, które bÄ™dzie zachÄ™caÅ‚o do rodzinnych spacerów, spotkaÅ„ z przyjacióÅ‚mi, organizowania różnego rodzaju imprez. ZachÄ™camy PaÅ„stwa do obejrzenia zdjęć z miast polskich i europejskich, w których przyjÄ™to podobne rozwiÄ…zania w centrach miast. Poprzez realizacjÄ™ projektu nasze miasto dąży do osiÄ…gniÄ™cia zrównoważonego rozwoju, gdzie obok zgieÅ‚ku i poÅ›piechu dnia codziennego, stwarza siÄ™ szansÄ™ na odpoczynek wÅ›ród przyjaznego, estetycznego i funkcjonalnego otoczenia przestrzeni miejskiej.


            DziÄ™kujemy PaÅ„stwu serdecznie za wziÄ™cie udziaÅ‚u w przygotowanej przez nas sondzie w ramach konsultacji spoÅ‚ecznych projektu. GÅ‚osy można byÅ‚o oddawać przez okres jednego miesiÄ…ca poczÄ…wszy od dnia 20 stycznia do 20 lutego 2008 roku. JednoczeÅ›nie przypominamy, że wybranÄ… koncepcjÄ™ architektonicznÄ… na zagospodarowanie Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny oraz inne prace nagrodzone w konkursie można byÅ‚o oglÄ…dać na wystawie w siedzibie Muzeum CzÄ™stochowskiego w Ratuszu w dniach od 27 lipca do 21 sierpnia 2007 roku oraz w siedzibie Miejskiego ZarzÄ…du Dróg.

Aktualności

Piknik Europejski

Z okazji 10 rocznicy wstąpienia Poski do Uni Europejskiej na Placu Biegańskiego w dniu 1 maja 2014 r. odbędzie się Piknik Europejski. Zapraszamy do udziału.

Spotkanie podsumowujÄ…ce realizacjÄ™ projektu

Dnia 16 grudnia 2013 r. odbyÅ‚o spotkanie podsumowujÄ…ce realizacjÄ™ projektu Alei. W spotkaniu udziaÅ‚ wziÄ™li wicemarszaÅ‚ek Województwa ÅšlÄ…skiego Mariusz...

Informacje o zmianach organizacji ruchu

Informuję, iż informacje dotyczące zmiany organizacji ruchu na obszarze objętym pracami budowlanymi są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i...

Sonda

Czy uważacie Państwo, że realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego Alei NMP ?


A). TAK (77%)

B). NIE (20%)

C). Nie mam zdania (3%)

Liczba głosujących: 184