Koncepcja architektoniczna na zagospodarowanie Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

W zwiÄ…zku z planowanÄ… realizacjÄ… inwestycji pn. „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizacjÄ™ Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny w CzÄ™stochowie”, która bÄ™dzie dofinansowana ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejski ZarzÄ…d Dróg wraz
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oddziaÅ‚ w CzÄ™stochowie jako organizatorem, ogÅ‚osiÅ‚ konkurs
na koncepcjÄ™ architektonicznÄ… zagospodarowania Placów DaszyÅ„skiego i BiegaÅ„skiego w CzÄ™stochowie, wraz
z Å‚Ä…czÄ…cym place odcinkiem Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny, jako gÅ‚ównej przestrzeni publicznej miasta.

Konkurs trwał od 27 kwietnia 2007 r. do 27 lipca 2007 r.
Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do skÅ‚adania prac konkursowych, mogli je skÅ‚adać do dnia 16 lipca 2007 r.

27 lipca 2007 r. SÄ…d Konkursowy w obecnoÅ›ci Prezydenta Miasta CzÄ™stochowy, Tadeusza Wrony, zebrany na publicznym posiedzeniu w siedzibie Muzeum CzÄ™stochowskiego w Ratuszu w obecnoÅ›ci autorów prac, dziennikarzy
i mieszkaÅ„ców miasta rozstrzygnÄ…Å‚ konkurs podajÄ…c do publicznej wiadomoÅ›ci informacjÄ™ o laureatach.

I nagrodÄ™ w wysokoÅ›ci 30 000,00 zÅ‚ przyznano Pracowni Architektonicznej „FORMA” Sp. z o.o. z Blachowni.

II nagrodÄ™ w wysokoÅ›ci 15 000,00 zÅ‚ przyznano Architektonicznej Pracowni Autorskiej – MaÅ‚gorzata Berent z CzÄ™stochowy.

III nagrodÄ™ w wysokoÅ›ci 10 000,00 zÅ‚ przyznano firmie „Trans-Gaz” Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec z Sanoka.